Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług przez Internetowy Kanał Sprzedaży (https://pracodawca.pracuj.pl/)

 

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Grupa Pracuj – Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584545, posiadająca numer NIP: 527-274-96-31 oraz numer REGON: 362970301.
 2. Zasady Współpracy – ogólne warunki umów zawieranych przez Grupę Pracuj z Klientami, udostępnione na stronie internetowej: https://www.pracuj.pl/_files/Ogolne_zasady_wspolpracy_01032018.pdf
 3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Grupę Pracuj w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz lub na rzecz Klienta, ale w imieniu własnym.
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.pracuj.pl lub w domenie internetowej pracuj.pl i jej subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których prawa przysługują Grupie Pracuj.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Grupą Pracuj.
 7. Zamówienie – Umowa zawarta w formie indywidualnie wypełnionego Formularza Online zaakceptowanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta przy użyciu zindywidualizowanego loginu i hasła do Konta Pracodawcy.
 8. Automatyczna Akceptacja – uprawnienie umożliwiające Klientowi akceptację Zamówienia online i realizację Usługi przed zaksięgowaniem płatności na rzecz Grupy Pracuj. Automatyczna Akceptacja jest udostępniana wyłącznie dla Zamówień o wartości nie przekraczającej 2.000 zł netto.
 9. Ogłoszenie Rekrutacyjne – publikowane w Serwisie ogłoszenie, mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko, zawierające m.in. opis stanowiska, wymagania stawiane kandydatowi (minimum 2) oraz dane kontaktowe. Ogłoszenie Rekrutacyjne nie może zostać zamienione na inną ofertę (inne stanowisko, inna nazwa firmy, inne miejsce pracy) w trakcie trwania jego publikacji. W trakcie trwania publikacji nie może zostać zmieniony rodzaj Ogłoszenia.
 10. Wyszukiwarka Ofert Pracy – narzędzie służące do przeglądania Ogłoszeń Rekrutacyjnych publikowanych w Serwisie, w sekcji „Oferty pracy”.
 11. Internetowy Kanał Sprzedaży lub IKS – forma świadczenia Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu poprzez stronę www.pracodawca.pracuj.pl.
 12. Konto Pracodawcy – konto Klienta dostępne na stronie internetowej www.pracodawca.pracuj.pl, służące do składania Zamówień, zarządzania Ogłoszeniami Rekrutacyjnymi i nadsyłanymi na nie aplikacjami kandydatów oraz umożliwiające przeglądanie bazy CV kandydatów zarejestrowanych w Serwisie.
 13. Formularz Online – formularz dostępny na stronie internetowej www.pracodawca.pracuj.pl, służący do zamawiania Usług pojedynczych.
 14. Ogłoszenie Standard – Ogłoszenie Rekrutacyjne publikowane w Serwisie przez 30 dni, w szacie graficznej opracowanej przez Grupę Pracuj, dającej możliwość modyfikacji ograniczoną wyłącznie do: pogrubienia, wyjustowania, wyśrodkowania, użycia kursywy i podkreślenia. Używana czcionka to Arial, rozmiar 9 pkt, kolor czarny i szary, krój normalny. Nie jest możliwe zastosowanie innych czcionek oraz kolorów niestandardowych. Ogłoszenie Standard może zawierać, jako wskazane miejsca zatrudnienia tylko jedno województwo lub miejscowości z jednego województwa. Ogłoszenie Standard może zawierać dwie kategorie oraz trzy podkategorie wyszukiwania określone w Wyszukiwarce Ofert Pracy. W ramach Ogłoszenia Standard, Grupa Pracuj gwarantuje usługę „Pracuj Select”, polegającą na rekomendowaniu Klientowi wybranych użytkowników portalu www.pracuj.pl spełniających kryteria opublikowanego na portalu www.pracuj.pl Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W ramach usługi „Pracuj Select” realizowanej w ramach Ogłoszenia Standard Grupa Pracuj  umożliwi Klientowi dokonanie maksymalnie 3 odsłon danych kontaktowych wybranych przez Klienta, zarekomendowanych kandydatów. W razie korzystania z Ogłoszenia Standard Klient decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych kandydatów, gromadzonych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania rekrutacyjnego, stając się tym samym administratorem ich danych osobowych.
 15. Ogłoszenie Standard Plus z 1 Podbiciem – Ogłoszenie Rekrutacyjne publikowane w Serwisie przez 30 dni, w szacie graficznej opracowanej przez Grupę Pracuj, dającej możliwość modyfikacji ograniczoną wyłącznie do: pogrubienia, wyjustowania, wyśrodkowania, użycia kursywy i podkreślenia. Używana czcionka to Arial, rozmiar 9 pt, kolor czarny i szary, krój normalny. Nie jest możliwe zastosowanie innych czcionek oraz kolorów niestandardowych. Ogłoszenie Standard Plus z 1 Podbiciem może zawierać, jako wskazane miejsca zatrudnienia tylko jedno województwo lub miejscowości z jednego województwa. Ogłoszenie Standard Plus z 1 Podbiciem może zawierać dwie kategorie oraz trzy podkategorie wyszukiwania określone w Wyszukiwarce Ofert Pracy. W ramach Ogłoszenia Standard Plus z 1 Podbiciem Grupa Pracuj gwarantuje jednokrotne Podbicie Ogłoszenia Rekrutacyjnego oraz usługę „Pracuj Select”, polegającą na rekomendowaniu Klientowi wybranych użytkowników portalu www.pracuj.pl spełniających kryteria opublikowanego na portalu www.pracuj.pl Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W ramach usługi „Pracuj Select” realizowanej w ramach Ogłoszenia Standard Plus z 1 Podbiciem Grupa Pracuj  umożliwi Klientowi dokonanie maksymalnie 5 odsłon danych kontaktowych wybranych przez Klienta, zarekomendowanych kandydatów. W razie korzystania z Ogłoszenia Standard Plus z 1 Podbiciem Klient decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych kandydatów, gromadzonych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania rekrutacyjnego, stając się tym samym administratorem ich danych osobowych.
 16. Ogłoszenie Biznes  z 3 Podbiciami – Ogłoszenie Rekrutacyjne publikowane w Serwisie przez 30 dni, w szacie graficznej opracowanej przez Grupę Pracuj, dającej możliwość modyfikacji ograniczoną wyłącznie do: pogrubienia, wyjustowania, wyśrodkowania, użycia kursywy i podkreślenia. Używana czcionka to Arial, rozmiar 9 pt, kolor czarny i szary, krój normalny. Nie jest możliwe zastosowanie innych czcionek oraz kolorów niestandardowych. Ogłoszenie Biznes z 3 Podbiciami może zawierać, jako wskazane miejsca zatrudnienia dowolną ilość województw lub miejscowości. Ogłoszenie Biznes z 3 Podbiciami może zawierać dwie kategorie oraz trzy podkategorie wyszukiwania określone w Wyszukiwarce Ofert Pracy. W ramach Ogłoszenia Biznes z 3 Podbiciami Grupa Pracuj gwarantuje trzykrotne Podbicie Ogłoszenia Rekrutacyjnego oraz usługę „Pracuj Select”, polegającą na rekomendowaniu Klientowi wybranych użytkowników portalu www.pracuj.pl spełniających kryteria opublikowanego na portalu www.pracuj.pl Ogłoszenia Rekrutacyjnego.  W ramach usługi „Pracuj Select” realizowanej w ramach Ogłoszenia Biznes z 3 Podbiciami Grupa Pracuj  umożliwi Klientowi dokonanie maksymalnie 10 odsłon danych kontaktowych wybranych przez Klienta, zarekomendowanych kandydatów. W razie korzystania z Ogłoszenia Biznes z 3 podbiciami Klient decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych kandydatów, gromadzonych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania rekrutacyjnego, stając się tym samym administratorem ich danych osobowych.
 17. Podbicie – uaktualnienie daty publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego opublikowanego wcześniej w Serwisie, skutkujące wyższą pozycją danego Ogłoszenia Rekrutacyjnego na liście ogłoszeń wyszukanych przez użytkownika Serwisu, spełniających odpowiednie kryteria dotyczące kategorii określonych dla wyszukiwanych ogłoszeń.
  W przypadku zakupu Ogłoszenia Rekrutacyjnego z jednym podbiciem, Grupa Pracuj gwarantuje Klientowi możliwość wyboru dnia, w którym zostanie uaktualniona data publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego.
  W przypadku zakupu Ogłoszenia Rekrutacyjnego z dwoma, trzema, pięcioma lub ośmioma Podbiciami, Grupa Pracuj umożliwia dwukrotne, trzykrotne, pięciokrotne lub ośmiokrotne automatyczne uaktualnienie daty publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego. Klient nie może wybrać lub zmienić dnia, w którym zostanie uaktualniona data publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego.

Wszelkie pozostałe określenia pisane w Regulaminie z wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Zasadach Współpracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych przez Internetowy Kanał Sprzedaży.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawartych z Grupą Pracuj Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Zasady Współpracy obowiązujące Grupę Pracuj i jej Klientów.

III. Warunki świadczenia Usług

 1. Prawa i obowiązki Grupy Pracuj:
  1. Grupa Pracuj zobowiązana jest do publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Serwisie w ciągu 6 (sześciu) Godzin Roboczych:
   – od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania płatności za Usługę w formie przelewu bankowego przesłanego faksem na nr (+48) 22 37 37 499 lub mailem na adres bok@pracuj.pl,
   – lub od momentu zaksięgowania płatności za Usługę dokonaną kartą kredytową, przelewem online lub przelewem zwykłym,
   – lub od momentu zaakceptowania Zamówienia przez Klienta na podstawie Automatycznej Akceptacji.
   Jeśli Zamówienie zostanie złożone w przeddzień lub w czasie dnia wolnego od pracy, termin jego realizacji upływa pierwszego Dnia Roboczego po dniach wolnych. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia do momentu otrzymania poprawnego (czytelnego, zgodnego z Zamówieniem) potwierdzenia realizacji przelewu bankowego.
  2. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub natychmiastowego przerwania publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego objętego Zamówieniem, w przypadku gdy Klient zalega z płatnościami wynikającymi z Zamówienia na jej rzecz, do momentu uregulowania zaległej wpłaty.
  3. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych rejestrowych Klienta podanych w trakcie zakładania Konta Pracodawcy. W przypadku podania danych rejestrowych niezgodnych ze stanem faktycznym, Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pracodawcy bez powiadomienia Klienta.
  4. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
 1. Prawa i obowiązki Klienta:
  1. Publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych zamawianych przez Internetowy Kanał Sprzedaży następuje bez przesyłania ich do akceptacji Klienta. Klient uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści oraz kategoryzacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego w trakcie składania Zamówienia lub w trakcie oczekiwania Ogłoszenia Rekrutacyjnego na płatność (gdy Ogłoszenie Rekrutacyjne ma status „Oczekujące na płatność”).
  2. Klient uprawniony jest do nanoszenia poprawek w treści opublikowanego już Ogłoszenia Rekrutacyjnego (gdy Ogłoszenie Rekrutacyjne ma status „Aktualne”), za wyjątkiem zmiany nazwy Klienta, nazwy stanowiska oraz miejsca pracy, za pośrednictwem Konta Pracodawcy. Błędy w treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego, znajdujące się w polach nieedytowalnych dla Klienta należy zgłosić na adres bok@pracuj.pl.
  3. W Serwisie nie mogą znajdować się powtarzające się Ogłoszenia Rekrutacyjne (ten sam Klient, ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny). Ogłoszenia Rekrutacyjne wprowadzone ponownie nie będą realizowane lub będą usuwane z Serwisu (usuwane są Ogłoszenia Rekrutacyjne, które zostały zamieszczone z późniejszą datą).
   Klient zobowiązany jest do kategoryzacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego (zaznaczenia maksymalnie dwóch kategorii wyszukiwania określonych w Wyszukiwarce Ofert Pracy, w zależności od wykupionego rodzaju Ogłoszenia Rekrutacyjnego) w Formularzu Online. Kategoryzacja Ogłoszenia Rekrutacyjnego powinna być zgodna z wymaganiami i z opisem stanowiska wskazanym w treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W przypadku nie stosowania się do powyższej zasady, Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanego Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub przerwania jego publikacji.
  4. Klient zobowiązany jest do określenia regionu, po którym Ogłoszenie Rekrutacyjne będzie wyszukiwane, według miejsca zatrudnienia wskazanego w tym Ogłoszeniu. W przypadku nie stosowania się do powyższej zasady, Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do poprawienia Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub przerwania jego publikacji.
   Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Ogłoszeń Rekrutacyjnych, w tym posiadanie prawa do posługiwania się nazwą własną Klienta umieszczoną w Ogłoszeniu Rekrutacyjnym. Grupa Pracuj nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń Rekrutacyjnych ani ochronę nazw własnych Klientów zamieszczanych w Ogłoszeniach Rekrutacyjnych publikowanych w Serwisie.
  5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie udostępnienie nieuprawnionym osobom trzecim loginu użytkownika i hasła do Konta Pracodawcy oraz za wynikłe stąd szkody.
  6. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta Pracodawcy za pomocą przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Grupa Pracuj. Grupa Pracuj nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy korzystaniu z przeglądarek, dla których Serwis oraz Konto Pracodawcy nie zostały zoptymalizowane.

 

IV. Termin ważności usług

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Grupę Pracuj.
 2. Akceptacja Zamówienia zostaje potwierdzona odpowiednią wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Pracodawcy.
 3. Usługi zamówione przez Internetowy Kanał Sprzedaży należy wykorzystać w ciągu 360 dni od daty akceptacji Zamówienia przez Grupę Pracuj, chyba że Zamówienie stanowi inaczej.

 

V. Warunki płatności

 1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej www.pracodawca.pracuj.pl. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.
 2. Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku klientów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej warunkiem zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług jest podanie podczas składnia zamówienia poprawnego numeru EU VAT.
 3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności do Grupy Pracuj. Ze datę wpłynięcia płatności uznaje się jej zaksięgowanie na koncie bankowym Grupa Pracuj.
 4. W przypadku płatności przelewem zwykłym, Grupa Pracuj udostępnia Klientowi rachunek bankowy należący do PayU S.A. – Partnera przyjmującego płatności w imieniu Grupa Pracuj. Przy pierwszym zamówieniu Klient otrzymuje ogólny numer rachunku bankowego należący do PayU S.A. Przy drugim zamówieniu Klient otrzymuje stały, indywidualny dla Klienta numer konta należący do PayU S.A.
  Warunkiem poprawnego zaksięgowania płatności jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia nadanego przez Grupa Pracuj w trakcie składania zamówienia oraz poprawna kwota zamówienia.
  Płatności, które nie zostaną zidentyfikowane w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia do PayU S.A. tj.: w tytule przelewu nie zostanie podany poprawny numer zamówienia nadanego przez Grupa Pracuj lub zostaną wykonane na niepoprawną kwotę, zostaną zwrócone przez PayU S.A. na rachunek wpłacającego.
 5. Termin płatności za Zamówienia zaakceptowane na podstawie Automatycznej Akceptacji wynosi 2 dni. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie, Grupa Pracuj będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy zawartej na podstawie Automatycznej Akceptacji.
 6. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo, iż w przypadku gdy Klient generuje duże bądź częste zaległości w płatnościach na rzecz Grupy Pracuj, kolejne Zamówienie realizowane będzie po wcześniejszej przedpłacie za Usługi. W takim przypadku Usługa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Grupy Pracuj.
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zamówień są ważne przy zachowaniu formy przewidzianej przy składaniu Zamówienia.
 8. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.